Missie

Onze missie als kerk hebben we samengevat met 1 slogan:

  • “Jezus volgen, doen wat je gelooft”   

Daarmee geven we handen en voeten aan de grote opdracht die Jezus ons heeft meegegeven. 

Als kerk vinden wij elkaar in ons verlangen om God te zoeken en Jezus te volgen. Jezus sprak prachtige woorden, tegelijk bracht hij zijn woorden daadwerkelijk in praktijk. Daarom willen we een gemeente zijn die handen en voeten geeft aan geloven. Dat begint met het samen optrekken. Met elkaar als kerk. Daarnaast zijn we ook actief betrokken in de samenleving.
We geloven dat een daadkrachtig evangelie het verschil zal maken in onze samenleving.

Matt. 28:18-20 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen

 

Visie

Ons doel

Ons doel is om gehoor te geven aan de missie van de kerk; Dat is om mensen dichter bij God te brengen. Dat is mogelijk dankzij Jezus Christus. In Kom en Zie kerk kan je vrijblijvend ontdekken wat geloven is, en wat God voor jou kan betekenen. We zouden het geweldig vinden om jou te verwelkomen als onze gast. Kom gerust eens langs. 

Onze passie

God heeft goede plannen voor alle mensen. Zijn zoon Jezus Christus kwam om ons leven en vrijheid te geven.  God nodigt alle mensen uit om een ‘nieuw leven’ te beginnen en om Jezus voorbeeld en lessen te volgen.  Het is onze passie dat dit ‘goede nieuws’ bekend wordt in het leven van elke persoon, ieder gezin, elke familie, elk dorp, elke stad, elk land, ieder continent en zelfs wereldwijd.

Onze droom

Wij dromen van een kerk waarin het ‘bruist’ van leven en waar jong en oud met groot plezier en in alle vrijheid de ruimte krijgt om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor God. Wij dromen dat de kerk een plaats is waar je kan groeien en ontwikkelen om zo je plaats in te nemen in de maatschappij. En dat de kerk als volgelingen van Jezus, het verschil kan maken in het leven van iedere dag.

 

Waarden

Geloof

De bron van ons geloof is de bijbel. Een oud maar nog springlevend boek. Alles wat we doen, onze keuzes, onze activiteiten, de inzet van onze tijd en middelen is gebaseerd op ons geloof. Geloof betekend ook vertrouwen. Dat wil zeggen dat wij ook in onze handel en wandel vertrouwen op God. Hebr 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.                                                                                                                                                          

Verbinding

Vanuit onze missie willen we mensen met God in verbinding brengen. Zijn boodschap overbrengen en mensen helpen te leren van Hem. Vanuit de verbinding met Jezus Christus groeit verbinding met onszelf, anderen, en de wereld om ons heen. Verbinding krijgt vorm vanuit liefde, aandacht, begrip en compassie. Verbinding als kernwaarde betekent ook dat we mensen niet willen uitsluiten, maar hen in hun eigenheid als verrijkend aanvaarden. We zien de kerk (en vooral de kleine groepen) als een oefenplaats voor verbinding. Gen.17:7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

Liefde

God is liefde… Ef.3:17-19 Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Jezus heeft zijn leven gegeven en stierf voor onze redding. God offerde Zijn zoon voor ons als mens en heeft daarmee zijn Liefde aan ons getoond. Paulus omschrijft in de bijbel, in de Korinthe brief, deze Goddelijke liefde. Dit is niet altijd hetzelfde als onze menselijke liefde. Maar we streven ernaar vanuit het voorbeeld die Jezus ons geeft, en vanuit de wetenschap dat God iedereen lief heeft, om deze liefde zoals Paulus heeft omschreven, ook in onze kerk, in de praktijk te brengen. In de omgang en relatie met elkaar; 1 Kor.13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En in de omgang en relatie met God;  Matt.22:37 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Compassie

De grote drijfveer van Jezus om mensen te bereiken was Zijn grote liefde voor hen. Keer op keer lezen we in de Bijbel hoe Jezus medelijden en compassie voelde voor zijn volk. Hij was steeds weer met innerlijke ontferming bewogen. (Mattheüs 9:36 , Mattheüs 14:14, Mattheüs 15:32, etc.)  In alles wat we doen als kerk, doen we dit niet vanuit verplichting, maar vanuit (com)passie.  Daarnaast beseffen we dat we als mens kwetsbaar zijn. Gods genade en trouw bieden ons veiligheid om onze kwetsbaarheid te tonen. We willen Jezus ook hierin volgen en vanuit Geloof, Verbinding, en vanuit God’s liefde: bewogen te zijn met de mensen om ons heen. Dit doen we niet vanuit een religieuze verplichting, maar met (com)passie. Daarnaast weten we dat er lijden kan zijn. In onze eigen levens en de levens om ons heen. Dit kan ons vormen, maar hierin zien we vaak ook dat Gods liefde en kracht hierin op een bijzondere manier ook aanwezig is. Zelfs als de omstandigheden niet veranderen, kan dit besef vrede geven. 

Groei

Als kerk; Als kerk geloven we dat groei een vrucht is van wat je doet en de keuzes die je maakt. We geloven dat God de groei geeft en je vrucht zal dragen als je God dient vanuit geloof, liefde, compassie en  gehoorzaamheid.  Ons doel is om mensen met God in verbinding brengen.  Dit willen we op een goede en gezonde manier vormgeven. Daarom willen we hierin als kerk groeien.

Als mens geloven we dat als je Jezus volgt en van hem leert, dat als je weet dat je geliefd bent, en wanneer je gezonde verbindingen hebt met de mensen om je heen, je ook zal groeien als mens. 1 Korinthe 3:6-7 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.